IMPRESUM

Icon der HMZ Luxury Villas Istria

Odgovorni za sadržaj:

HMZ Villa d.o.o.
Ulica Petra Hektorovića 2 · 10000 Zagreb · Republika Hrvatska 

Sjedište društva je u Zagrebu; Ulica Petra Hektorovića 2 i upisana je u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080987039.

' Osobni identifikacijski broj (OIB) je 46956860619članovi društva su H.M.Z. Group GmbH i H.M.Z. Asset GmbH, a direktor društva gospodin Manfred Zand.

Tel. +38 599 461 07 14
E-Mail: info@hmzvilla.com
 www.hmzvilla.com

Direktor: Manfred Zand
Kontakt: Alexander Zand, E-Mail a.zand@hmzvilla.com

Koncept i web dizajn:
Katharina Rehberger
www.rinkath.com

Opći uvjeti poslovanja

Icon der HMZ Luxury Villas Istria

Zahvaljujemo na Vašoj rezervaciji te molimo da obratite pažnju na sljedeće:

1. Uvodne napomene

1.1 Društvo H.M.Z Villa d.o.o.HMZ“ ili „mi“) pruža usluge smještajno-ugostiteljske djelatnosti sukladno ovim Općim uvjetima poslovanja, a prema potvrdi i specifikaciji svake pojedine rezervacije gosta ("Gost" ili "Gosti").

1.2 HMZ ne odgovara za okolnosti koje su izvan njegova utjecaja, poput ratova, terorizma, pobuna, nereda, štrajkova, prirodnih katastrofa, elementarnih nepogoda, epidemija, zabrana i ograničenja odnosno restrikcija od strane nadležnih tijela i slično.

2. Rezervacije, način plaćanja i storniranje (otkaz)

2.1 Prilikom rezervacije Gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima poslovanja te da iste u cijelosti prihvaća. Prilikom rezervacije Gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije.

2.2 Upiti i rezervacije preuzimaju se putem naše web stranice, poštom, elektroničkom poštom, faksom, telefonski ili osobno od strane naših djelatnika.

2.3 Kako bi se rezervacija smatrala valjanom, Gost je dužan uplatiti akontaciju u visini od 30 % odnosno 100 % ukupnog iznosa, ovisno o rezerviranoj ponudi. Preostali iznos (ukupan iznos umanjen za uplaćenu akontaciju) plativ je najkasnije tri tjedna prije dolaska odnosnog Gosta.

2.4 Ukoliko Gost ne uplati akontaciju u naznačenom roku, HMZ je ovlašten odustati od ugovora.

2.5 Potvrda rezervacije predaje se našem djelatniku prilikom dolaska Gosta.

2.6 HMZ će Gostima izdati odgovarajući račun za usluge smještaja.

2.7 Ukoliko između HMZ-a i Gosta nije drugačije ugovoreno, vrijede sljedeći uvjeti otkaza rezervacije:

Za rezervacije standardne kategorije ("najbolja fleksibilna rata") vrijede sljedeće naknade za otkaz:

za otkaz do (uključujući) 60 dana prije namjeravanog dolaska – 0 % ukupnog iznosa

za otkaz do (uključujući) 45 dana prije namjeravanog dolaska – 70 % ukupnog iznosa

za otkaz od 44 dana prije namjeravanog dolaska – 100 % ukupnog iznosa

Odgovarajuća naknada za otkaz plativa je u roku od 7 (sedam) dana od primitka potvrde otkaza rezervacije. U slučaju zakašnjelog dolaska ili ranijeg odlaska, plativ je cjelokupan iznos rezervacije.

Rezervacije iz kategorije „rane rezervacije“ ne mogu se naknadno mijenjati ili otkazati. Rezervacijom smještaja iz kategorije „rane rezervacije“ Gost prihvaća da je ukupna cijena za smještaj plativa u roku od 5 (pet) radnih dana nakon rezervacije prijenosom na račun ili Paypal-om i da taj iznos ne može biti predmetom vraćanja.

2.8 U iznimnim slučajevima koji nastanu kao posljedica okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ili izbjeći, HMZ je ovlašten (prema vlastitom nahođenju) ponuditi Gostu zamjenski smještaj u istoj vrijednosti i jednakoj kvaliteti. HMZ je ovlašten (ali ne i dužan), rezervaciju otkazati prije ili tijekom razdoblja u kojem Gost koristi smještaj, ukoliko se pojave okolnosti koje sprječavaju korištenje smještaja, a koje se nisu mogle predvidjeti ili izbjeći, ili koje dovode Gosta ili smještajni kapacitet u opasnost ili u toj mjeri snižavaju kvalitetu usluga, da nije moguće pružiti ugovorene usluge. U tom slučaju Gost će primiti povrat uplaćenog, umanjen za troškove koji su nastali za već pružene usluge.

3. Cijene

3.1 Cijene usluga izražene su i plative u valuti euro. Cijene usluga za domaće Goste plative su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja. HMZ pridržava pravo, cijene svakodobno izmijeniti.

3.2 Gostima, koji su uplatili akontaciju ili pružili prihvatljivu garanciju rezervacije, HMZ jamči one cijene koje su bile na snazi kada je rezervacija učinjena.

3.3 Iznos boravišne pristojbe plaća se istovremeno s naplatom smještajno - ugostiteljske usluge. Na računu će zasebno biti naznačen iznos naplaćene turističke pristojbe.

4. Obveze HMZ-a prema Gostima

4.1 Obveza HMZ-a sastoji se u kontinuiranoj brizi da kvaliteta pruženih usluga odgovara primjenjivim zakonskim propisima, pravilima struke, općeprihvaćenim uzancima i uvriježenim standardima u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti.

4.2 HMZ ne odgovara za gubitak ili štetu na osobnim stvarima ili za ozljede, nezgode ili smrti tijekom boravka Gosta. Gosti koriste sve sadržaje koje im HMZ pruža na vlastitu odgovornost.

5. Obveze Gosta

Gosti su se dužni pridržavati pravila kućnog reda. HMZ pridržava pravo ugovor izvanredno otkazati (bez pridržavanja otkaznog roka), za slučaj da se Gost ne pridržava pravila kućnog reda unatoč prethodnom upozorenju. Svaki Gost Vile mora tijekom svog boravka sa sobom imati važeći osobni dokument.

5.2 Vile su namijenjene isključivo za Goste i osobe koje se s njima nalaze na odmoru.

5.3 Nije dozvoljeno organizirati zabave, priredbe ili druga okupljanja s drugim osobama izvan osoba koje se s Gostom nalaze na odmoru. Zbog nepridržavanja ovih pravila, HMZ pridržava pravo okončati boravaka Gosta te Gostu izdati račun za završno čišćenje ili druge troškove koji u vezi s tim nastanu koji je Gost dužan podmiriti.

5.4 U našim vilama dozvoljen je boravak samo maksimalnog broja osoba koje su navedene u opisu pojedine vile na našim web stranicama.

5.5 HMZ ne prima maloljetne osobe odnosno osobe ispod 18 godina starosti, osim ukoliko su u pratnji punoljetnih osoba (iznad 18 godina starosti).

5.6 Ukoliko stvarno stanje vile odstupa od stanja navedenog u rezervaciji, Gost je dužan bez odlaganja o tome obavijestiti HMZ. Sve vidljive nepravilnosti moraju se prijaviti odmah prilikom dolaska Gosta.

6. Zabrana pušenja

6.1 Prema Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda u objektima pušenje nije dopušteno.

7. Noćni mir

7.1 Od 23:00 do 07:00 je vrijeme noćnog mira, pa molimo Goste da budu ljubazni i ne smetaju drugim Gostima stvaranjem buke.

8. Kućni ljubimci

8.1 Boravak kućnih ljubimaca je dopušten uz prethodnu najavu u sljedećim vilama:

Vila Cesara

Vila Gioia

Vila Medea

Vila Sylvia

Vila Petra

8.2 Naknada po kućnom ljubimcu iznosi 25 EUR po danu.

9. Dolazak i odlazak

9.1 Gosti se u smještajnoj jedinici mogu prijaviti u bilo koje vrijeme nakon 16:00 sati na dan dolaska.

9.2 Gosti su na dan odlaska dužni napustiti smještajnu jedinicu do 10:00 sati.

10. Parking

10.1 Gosti na raspolaganju imaju besplatan parking u sklopu objekta u kojem borave.

11. Polog za štetu

11.1 U odnosu na vile u Vabrigi Gost je obvezan dati polog u iznosu od 750,00 EUR.

11.2 U odnosu na vilu Helena Gost je obvezan dati polog u iznosu od 1000,00 EUR.

11.3 Polog se daje putem predautorizacije kreditne kartice prilikom dolaska Gosta te se isti Gostu vraća u cijelosti ukoliko u objektu nije počinjena nikakva šteta.

12. Naknada štete

12.1 Gost je obvezan podmiriti HMZ-u sve troškove štete ili gubitka kao posljedice namjernog ili nenamjernog postupanja uzrokovanog od samog Gosta ili drugih osoba koje se nalaze s njim na odmoru. Odgovornost Gosta za štetu u punom je iznosu štete.

12.2 HMZ odgovara samo za izravne štete koje su Gostu nastale i samo do ukupnog iznosa koji je Gost platio za pružene usluge i na kojem se odgovornost temelji.

12.3 Radi izbjegavanja svake dvojbe se utvrđuje da HMZ ne odgovara za gubitak ili štetu koje se, između ostalog, temelje na sljedećim uzrocima:

Radnje ili propusti Gosta ili osobe koja se s Gostom nalazi na odmoru;

Nepredvidljive ili neizbježne radnje trećih osoba, koje nisu povezane s pružanjem usluga navedene u rezervaciji;

Korištenje bazena, dječjih igrališta, prostora za sport i rekreaciju (npr. saune i slično). Korištenje takvih prostora je na vlastitu odgovornost;

Štete ili gubici uslijed provala;

Viša sila.

12.4 Radi izbjegavanja dvojbi nadalje se utvrđuje da HMZ ne odgovara za radnje ili propuste trećih osoba. Ni u kojem slučaju ukupna odgovornost HMZ-a za bilo koje zahtjeve koji mogu proizaći iz ili u svezi s boravkom Gosta (ili trećih osoba) ne prelazi iznos koji je plativ od strane Gosta za usluge koje su mu pružene.

13. Zaštita osobnih podataka

13.1 HMZ se obvezuje čuvati privatnost svih Gostiju. Svi se osobni podaci o Gostima strogo čuvaju tajnima i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za pružanje usluge.

13.2 Podaci koji su zatraženi od Vas i osoba koje s Vama putuju su nužni za rezervaciju. Način na koji čuvamo Vaše osobne podatke, pojašnjeno je u našoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka.

14. Prigovori

14.1 Gost ima pravo na podnošenje pisanog prigovora u samom objektu djelatnicima HMZ-a, putem pošte na adresu sjedišta HMZ-a odnosno na adresi Ulica Petra Hektorovića 2, Zagreb, ili elektroničkim putem na adresi info@hmzvilla.com, ,u roku od 8 dana od dana na koji je njegov boravak u odnosnoj vili dovršen.

14.2 HMZ je dužno dati pisani odgovor na prigovor u roku od 15 dana od podnošenja istog.

15. Sudska nadležnost

15.1 Svi sporovi ili nesuglasice rješavat će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane, a ako se ne može doći do rješenja, za eventualne sporove nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.